Ἀφού ἀκόμα δέν ἐπιτρέπεται οἱ πιστοί νά ἐκκλησιαστοῦν, μετά τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Ψυχοσαββάτου  (6 Ἰουνίου) στίς 12.00 τό μεσημέρι, ὁ π. Γρηγόριος θά ἔλθει στό νεκροταφεῖο Fernwood, ὅπου θά διαβάσει τό μνυμόσυνο τῆς ἑορτῆς. Ὅσοι θέλουν νά ἑτοιμάσουν κόλλυβα παρακαλοῦνται νά τά φέρουν μαζί μέ τά ὀνόματα ἐκεῖ, ὄχι στήν ἐκκλησία.

Ὁ π. Γρηγόριος θά διαβάσει ὅλα τά ὀνόματα μαζί, ὅπως πάντα στά Ψυχοσάββατα, ἀλλά δέν θά μπορέσει νά διαβάσει ξεχωριστά Τρισάγια.

*********

Because parishioners are still not permitted to attend services in the Church, for this Saturday of Souls (Psychosavvato, June 6), Fr. Gregory will go to Fernwood Cemetery at 12.00 pm after the Divine Liturgy to read the Memorial Service for the Feast. Whoever wishes to prepare kollyva should bring it, along with a list of names, to the cemetery at that time, and not to the Church.

Fr. Gregory will read all the names together, as always on Psychosavvata, and will not be able to read separate Trisagia.