Τετάρτη ο1 Νοεμβρίου (Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 π.μ
Wednesday November 01 (Memory of the Holy Unmercenaries Cosmas and Damian)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Τρίτη 01 Νοεμβρίου
Ιερά Παράκληση Υπεραγίας Θεοτόκου 6:00 – 7:00 μ.μ
Tuesday November 01
Holy Paraklesis to the most Holy Theotokos 6:00 – 7:00 pm
Κυριακή 05 Νοεμβριου (Mνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 π.μ
Sunday Novemper 05 (Memory the holy martyrs Galaction and Epistimi)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 pm
Τρίτη 07 Νοεμβρίου (Μνήμη τῶν Ἁγίων Τριάκοντα Τριῶν Μαρτύρων, τῶν ἐν Μελιτηνῇ, καὶ Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Θαυματουργοῦ Λαζάρου, τοῦ ἐν τῷ Γαλησίῳ Ὄρει Ἀσκήσαντος)
Ιερά Παράκληση Αρχαγγέλου Μιχαήλ 6:00 – 7:00 μ.μ
Tuesday November 07 (Memory of the Thirty-Three holy Martyrs in Melitene; and Memory of our Devout Father Lazarus the Wonder-worker, who lived as an Ascetic on Mt. Galesion)
Holy Paraklesis of Archangel Michael 6:00 – 7:00 pm
Τετάρτη 08 Νοεμβρίου (Ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 π.μ
Wednesday Novemper 08 (The Synaxis in Honor of the Chief Commanders Michael and Gabriel)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Τετάρτη 08 Νοεμβρίου
Εσπερινός Αγίου Νεκταρίου 5:00 – 6:00 μ.μ
Wednesday Novemper 08
Vespers of Saint Necktarios 5:00 – 6:00 pm
Πέμπτη 09 Νοεμβρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 π.μ
Thursday Novemper 09 (Memory of St. Nektarios of Pentapolis)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Σάββατο 11 Νοεμβριου (Μνήμη του Αγίου Μηνά)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 π.μ
Saturday November 11 (Memory of St.Menas)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00
Κυριακή 12 Νοεμβρίου (Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 π.μ
Sunday Novemper 12 (Memory of St. John the Merciful)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 pm
Τρίτη 14 Νοεμβρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου)
Ιερά Παράκληση Αγίου Δημητρίου 6:00 – 7:00 μ.μ
Tuesday November 14 (Memory of the Holy Apostle Philip)
Holy Paraklesis of Saint Demetrios 6:00 – 7:00 pm
Κυριακή 19 Νοεμβρίου (μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀβδιού)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 π.μ
Sunday Novemper 19 (Memory the holy Prophet Obadiah)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 pm
Τρίτη 21 Νοεμβρίου (Τὰ Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 π.μ
Tuesday November 21 (The Entry of the Most Holy Theotokos)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Τρίτη 21 Νοεμβρίου
Ιερά Παράκληση Υπεραγίας Θεοτόκου 6:00 – 7:00 μ.μ
Tuesday November 21
Holy Paraklesis to the most Holy Theotokos 6:00 – 7:00 pm
Σάββατο 25 Νοεμβρίου (Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων καὶ Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 π.μ
Saturday November 25 (Leave-taking of the Feast of the Entry, and Memory of the Holy Great Martyr Catherine)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Κυριακή 26 Νοεμβρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 π.μ
Sunday Novemper 26 (Memory of St. Stylianos)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 pm
Τρίτη 28 Νοεμβρίου (Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Νέου· καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εἰρηνάρχου)
Ιερά Παράκληση Αγίου Νεκταρίου 6:00 – 7:00 pm
Tuesday November 28 (Memory of our Devout Father Stephen the New; and the Holy Martyr Irenarchos)
Holy Paraklesis of Saint Necktarios 6:00 – 7:00 pm
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 π.μ
Thursday November 30 (Memory of the Holy Apostle Andrew)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am