Κυριακή 03 Δεκεμβρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Σοφονίου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 π.μ
Sunday December 03 (Memory of the Holy Prophet Zephaniah)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 pm
Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου (Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 π.μ
Monday December 04 (Memory of the Holy Great Martyr Barbara, and our Devout Father John of Damascus)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 π.μ
wednesday December 06 (Memory of Saint Nicholas, Archbishop of Myra)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Σάββατο 09 Δεκεμβρίου (Ἡ Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης, τῆς Μητρὸς τῆς Θεοτόκου, καὶ ἡ Ἀνάμνησις τῶν Ἐγκαινίων)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 π.μ
Saturday December 09 (Saint Anna’s Conception of the most-holy Theotokos; and Commemoration of the Dedication)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου (Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, Ἑρμογένους, καὶ Εὐγράφου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 π.μ
Sunday December 10 (Memory of the Holy Martyrs Menas Kallikelados, Hermogenes, and Evgraphos)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 pm
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 π.μ
Tuesday December 12 (Memory of St. Spyridon the Wonder-worker)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου (Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 π.μ
Sunday December 17 (Sunday of the Holy Forefathers)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 pm
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βονιφατίου)
Ιερά Παράκληση Υπεραγίας Θεοτόκου 6:00 – 7:00 μ.μ
Tuesday December 19 (Memory of the Holy Martyr Boniface)
Holy Paraklesis to the most Holy Theotokos 6:00 – 7:00 pm
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου (Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων Αἱ Μεγάλαι Ὧραι)
Όρθρος και Μεγάλες ώρες 9:00 – 11:30 π.μ
friday December 22 (Christmas Eve Day. The Great Hours)
Orthros and Great Hours 9:00 – 11:00 am
Κυριακή 24 Δεκεμβρίου (Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 π.μ
Sunday December 24 (Sunday Before Christmas)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 pm
Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου (Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου 8:45 – 11:30 π.μ
Monday December 25 (The Nativity in the Flesh of our Lord God and Savior Jesus Christ)
Orthros and Divine Liturgy of St. Basil the Great 8:45 – 11:30 pm
Τρίτη 26 Δεκεμβρίου (Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 π.μ
Tuesday December 26 (The Synaxis in Honor of the Most Holy Theotokos)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου (Ἀπόδοσις τῶν Χριστουγέννων.Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν. Μνήμην Ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων καὶ Δικαίων, Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος, Δαυῒδ τοῦ Βασιλέως, καὶ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 π.μ
Sunday December 31 (Leave-taking of Christmas.Sunday After Christmas.We commemorate the holy and righteous Joseph the Betrothed, David the King, and James (Iakovos) the Brother of the Lord)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 pm