Δευτέρα 1 Ιανουαρίου (Ἡ κατὰ σάρκα Περιτομὴ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 πμ
Monday January 1 (The Circumcision of our Lord, God and Savior Jesus Christ, and Memory of our Father among the saints Basil the Great, Archbishop of Caesarea in Cappadocia)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Παρασκευή 5 Ιανουαρίου (Προεόρτια τῶν Φώτων. Αἱ Μεγάλαι Ὧραι)
Όρθρος,Μεγάλες ώρες,Μέγας Εσπερινός,Θεία Λειτουργία Μ.Βασιλείου,Μέγας Αγιασμός 7:30 – 11:30 πμ
Friday January 5 (Forefeast of Epiphany. The Great Hours)
Orthros, Great Hours, Great Vespers, Divine Liturgy of St. Basil the Great, and Great Agiasmos 7:30 – 11:30 am
Σάββατο 6 Ιανουαρίου (Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ)
Όρθρος,Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Μέγας Αγιασμός 8:00 – 11:30 πμ
Saturday January 6 (The Holy Epiphany of our Lord God and Savior Jesus Christ)
Orthros and Divine Litourgy of St. John Chrysostom and Great Agiasmos) 8:00 – 11:30 am
Κυριακή 7 Ιανουαρίου (Ἡ Σύναξις τοῦ τιμίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 πμ
Sunday January 7 (Synaxis in Honor of the Glorious Prophet, Forerunner and Baptist John)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 am
Κυριακή 14 Ιανουαρίου (Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 πμ
Sunday January 14 (Leave-taking of the Feast of Epiphany)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 am
Tρίτη 16 Ιανουαρίου (Προσκύνησις τῆς τιμίας Ἁλύσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου)
Ιερά Παράκλησις Υπεραγίας Θεοτόκου 6:00 – 7:00 μμ
Tuesday January 16 (Veneration of the Precious Chains of the Apostle Peter)
Holy Paraklesis to the most Holy Theotokos 6:00 – 7:00 pm
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου και Αγίου Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 πμ
Wednesday January 17 (Memory of St. Anthony the Great and Saint George of Ioannina)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου (Μνήμη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, καὶ μεγάλων Ἀρχιεπισκόπων Ἀλεξανδρείας, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 πμ
Thursday January 18 (Memory of our Fathers among the saints, Athanasius and Cyril, Patriarchs of Alexandria)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Kυριακή 21 Ιανουαρίου (Μνήμη τοῦ Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 πμ
Sunday January 21 (Memory of St. Maximus the Confessor)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 am
Τρίτη 23 Ιανουαρίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος Ἀγκύρας, καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀγαθαγγέλου)
Ιερά παράκλησις 6:00 – 7:00 μμ
Tuesday January 23 (Memory of the Holy Hieromartyr Clement of Ancyra, and the Holy Martyr Agathangelos)
Holy Paraklesis 6:00 – 7:00 pm
Kυριακή 28 Ιανουαρίου (Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 πμ
Sunday January 28 (Memory of St. Ephrem the Syrian)
Orthros and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 am
Τρίτη 30 Ιανουαρίου (Μνήμη τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν)
Όρθρος και Θεία Λειτουργία 9:00 – 11:00 πμ
Tuesday January 30 (Memory of the Holy Three Hierarchs)
Orthros and Divine Litourgy 9:00 – 11:00 am
Ιερά παράκλησις 6:00 – 7:00 μμ
Holy Paraklesis 6:00 – 7:00 pm