Τρίτη 02 Απριλίου

Μέγα απόδειπνον 6:00 μμ

Tuesday April 02

Great Compline 6:00 – 7:00 pm

Τετάρτη 03 Απριλίου (Μνήμη τοῦ Ὁσίου Γεωργίου τοῦ ἐν τῷ Μαλαιῷ)

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 6:00 – 7:30 μμ

Wednesday April 03 (Memory of St. George in Maleo)

Presanctified Liturgy 6:00 – 7:30 pm

Παρασκευή 05 Απριλίου (Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κλαυδίου, Διοδώρου)

Χαιρετισμοί Υπεραγίας Θεοτόκου 7:00 – 8:30 μμ

Friday April 05 (Memory of the Holy Martyrs Claudius, Diodore, Victor and the rest)

Salutations to the most Holy Theotokos 7:00 – 8:30 pm

Κυριακή 07 Απριλίου (Κυριακὴ Γʹ τῶν Νηστειῶν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως)

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 πμ

Sunday April 07  (Third Sunday of Lent. Veneration of the Cross)

Matins and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 am

Τετάρτη 10 Απριλίου (Mνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου, Ἀφρικανοῦ, Μαξίμου, Πομπηίου, καὶ ἐτέρων τριάκοντα ἕξ· ἔτι δὲ καὶ τῶν περὶ τὸν μακάριον Ζήνωνα καὶ Ἀλέξανδρον καὶ Θεόδωρον)

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 6:00 – 7:30 μμ

Wednesday April 10 (Commemorate the holy martyrs Terence, Africanos, Maximos, Pompey, and another thirty-six; and also those with the blessed Zeno and Alexander and Theodore)

Presanctified Liturgy 6:00 – 7:30 pm

Παρασκεύη 12 Απριλίου (Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου, Ἐπισκόπου Παρίου, τοῦ Ὁμολογητοῦ)

Χαιρετισμοί Υπεραγίας Θεοτόκου 7:00 – 8:30 μμ

Friday April 12 (Commemorate our devout father Basil the Confessor, Bishop of Parium)

Salutations to the most Holy Theotokos 7:00 – 8:30 pm

Kυριακή 14 Απριλίου (Κυριακὴ Δʹ τῶν Νηστειῶν τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 πμ

Sunday April 14 (Fourth Sunday of Lent: St John Climacus)

Matins and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 am

Tετάρτη 17 Απριλίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Συμεὼν τοῦ ἐν Περσίδι, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ)

Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος-Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 6:00 – 9:00 μμ

Wednesday April 17 (Memory of Holy Hieromartyr Symeon of Persia and those with him)

The Service of the Great Canon-Presanctified Liturgy 6:00 – 9:00 pm

Παρασκευή 19 Απριλίου (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παφνουτίου)

Ὁ Ἀκάθιστος Ὗμνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 6:30 – 8:30 μμ

Friday April 19 (Memory of the Holy Hieromartyr Pafnoutios)

The Akathist Hymn of the Most Holy Theotokos 6:30 – 8:30 pm

Kυριακή 21 Απριλίου (Κυριακὴ Εʹ τῶν Νηστειῶν τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:30 πμ

Sunday April 21 (Fifth Sunday of Lent: St. Mary of Egypt)

Matins and Divine Litourgy 8:45 – 11:30 am

Τετάρτη 24 Απριλίου (Μνήμη τῆς Ὁσίας Ἐλισάβετ)

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 6:15 – 8:00 μμ

Wednesday April 24 (Memory of St. Elizabeth)

Presanctified Liturgy 6:15 – 8:00 pm

Σάββατο 27 Απριλίου (Σάββατον τοῦ Λαζάρου)

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:45 – 11:00 πμ

Saturday April 27 (Saturday of Lazarus)

Matins and Divine Litourgy 8:45 – 11:00 am

Kυριακή 28 Απριλίου (Κυριακὴ τῶν Βαΐων)

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8:30 – 11:30 πμ

Sunday April 28 (Palm Sunday)

Matins and Divine Litourgy 8:30 – 11:30 am